Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

Marian Stevelink is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan stichting Zonnewoud is gekoppeld. Marian is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Zonnewoud.

Marian Stevelink is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 21374139 en via emailadres m.stevelink@hetlsr.nl. Mocht u Marian niet kunnen bereiken dan kunt u bellen met het bereikbaarheidsnummer 088-201 59 00.

Heeft u een vraag, een klacht, een probleem of is een luisterend oor wenselijk? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.