Privacy

Privacy statement

Dit is het Privacy statement van Stichting Zonnewoud
Laatst gewijzigd op: 24 mei 2018, versie 1.0

Stichting Zonnewoud is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt met betrekking tot een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Op deze pagina laat Stichting Zonnewoud weten welke gegevens zij verzamelt als u deze website of haar diensten gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt en bewerkt.

Rollen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Zonnewoud treedt op als:
Verantwoordelijke voor de gegevens van:
- Bewoners van ons woonhuis & alle direct betrokkenen van onze bewoners
- Deelnemers van ons DAC & alle direct betrokkenen van onze deelnemers
- Personeel, medewerkers in dienst, als ook stagiaires en vrijwilligers
- Bedrijven en instellingen  met wie wij zaken doen
(andere zorgpartijen, VSO scholen,  leveranciers, ICT, facilitair etc)

Noodzaak om doeleinden te verwezenlijken
Stichting Zonnewoud verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is om haar doeleinden te verwezenlijken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens verwijderen, tenzij wettelijke maatregelen die anders bepalen.   Stichting Zonnewoud is een verwerker van persoonsgegevens. Om een zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren, houden wij dossiers en zorgplannen van onze cliënten bij. 

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen in onze cliënt administratie. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder/wettelijk vertegenwoordiger het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw zoon/dochter. Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij-op uw verzoek- de informatie verbeteren of aanvullen. Stichting Zonnewoud verwerkt gegevens van cliënten, medewerkers en andere partijen met wie wij samenwerken via Microsoft Office365 waarvan de server gevestigd is in Nederland.

 

 

 

 

Bewaartermijnen
Stichting Zonnewoud bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. De bewaartermijn die Stichting Zonnewoud hanteert kan per doeleinde verschillen en hangt af van de soort gegevens die wij van u verwerken. Na afloop van de termijn zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat uw gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Transparantie en rechten van u als relatie
Directbetrokkenen rond onze cliënten kunnen hun gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen. Stichting Zonnewoud verwerkt persoonsgegevens altijd met menselijke tussenkomst.

Beveiligingsmaatregelen
Stichting Zonnewoud heeft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen getroffen en draagt zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn onder medewerkers die uw persoonsgegevens verwerken.

Datalekken
Stichting Zonnewoud meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden en uiterlijk binnen 72 uur.  Stichting Zonnewoud informeert u dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor u met zich mee kan brengen. Tevens zult u ingelicht worden over de dingen die wij hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen. Voor meer informatie over datalekken kunt u contact opnemen via info@stichtingzonnewoud.nl. U kunt ook contact opnemen indien u zelf (waarschijnlijk) een datalek heeft geconstateerd.

Meer informatie?
Neem dan contact op via info@stichtingzonnewoud.nl of bel: 0548- 621 353